Reklamačný formulár
Internetového obchodu https://www.rosienaiveart.com/
Adresa pre komunikáciu: Red and Wolf s.r.o. , Prachatická 2374/29, 960 01 Zvolen

Zákazník
Meno a priezvisko:
Adresa:
Telefónne číslo/ emailová adresa:
Reklamovaný tovar/služba
Číslo dokladu o kúpe, faktúry:
Názov:
Dátum zakúpenia:
Príslušenstvo:
Popis Závady:

______________________________________________________________________________
Navrhujem aby moja reklamácia bola vybavená nasledujúcim spôsobom /požadované začiarknite/:
□Výmena tovaru □ Oprava tovaru □ Vrátenie peňazí □ Zľava z kúpnej ceny □Iné..............................................................
V prípade ak bude reklamácia vybavená vrátením peňazí a ak si želáte zaslať peniaze na bankový účet uveďte jeho číslo:
V .................................... dňa: …………………

............................................
Podpis zákazníka